Menu
Your Cart

Privatumo politika

Informacija atnaujinta: 2020.11.16

Privatumo politika

Bendrosios nuostatos

1. Jūsų asmens duomenų valdytojas pagal 2018-09-19 Bendro duomenų valdymo susitarimą Nr. 20180919 yra Sportvision tinklas

2. Sportvision.lt surinkti asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (toliau - BDAR) ir kitais teisės aktais. Visi Paysera darbuotojai, atstovai bei atstovų darbuotojai, kurie sužino asmens duomenų paslaptį, privalo ją saugoti net ir pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams.

3. Sportvision.lt užtikrina asmens duomenų konfidencialumą pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus ir tinkamų techninių ir organizacinių priemonių, skirtų apsaugoti asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, atskleidimo, atsitiktinio praradimo, pakeitimo ar sunaikinimo ar kitokio neteisėto tvarkymo, įgyvendinimą.

4. Lankydamasis šiame tinklalapyje ir (ar) naudodamasis jame esančia informacija ir (ar) mūsų paslaugomis, jūs pripažįstate ir patvirtinate, kad susipažinote su šia Privatumo politika, ją supratote ir su ja sutinkate. Taip pat, jums užsiregistravus sistemoje ir pradėjus naudotis mūsų paslaugomis.

5. Sportvision.lt pasilieka teisę savo nuožiūra bet kada keisti šias Privatumo politikos nuostatas, paskelbdama puslapyje atnaujintą Privatumo politikos versiją ir, jeigu tokie pakeitimai yra esminiai, pranešdama apie pakeitimus registruotiems vartotojams elektroniniu paštu. Pakeistos ar atnaujintos Privatumo politikos versija įsigalioja nuo jos paskelbimo svetainėje.

6. TIKSLAS: Kliento tapatybės nustatymas, mokėjimo paslaugų teikimas (sąskaitos atidarymas, lėšų pervedimai, įmokų surinkimas ir kitos mokėjimo paslaugos), ir kitų mokėjimo paslaugų teikėjo teisinių prievolių vykdymas.

6.1. Asmens duomenys tvarkomi šiuo tikslu vykdant teisės aktų reikalavimus, susijusius su:

6.1.1. kliento tapatybės nustatymu ir patikrinimu;

6.1.2. sutarčių su klientu sudarymu ir vykdymu ar siekiant imtis veiksmų kliento prašymu;

6.1.3. lėšų pervedimų vykdymu ir būtinos pagal teisės aktus informacijos perdavimu kartu su mokėjimo pervedimu;

6.1.4. „pažink savo klientą“ reikalavimų įgyvendinimu;

6.2. Šiuo tikslu gali būti tvarkomi šie asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, mokėjimo sąskaitos numeris, IP adresas.

7. Tiesioginė rinkodara. Asmens duomenys šiuo tikslu tvarkomi siekiant pateikti klientui pasiūlymus apie Sportvision.lt teikiamas paslaugas.

15.1. Šiuo tikslu gali būti tvarkomi šie asmens duomenys: elektroninio pašto adresas, telefono numeris.

15.2. Šiuo dokumentu jūs patvirtinate, kad esate informuotas (-a) apie tai, jog aukščiau nurodyti jūsų duomenys gali būti tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu bei tai, kad turite teisę nesutikti ir atsisakyti savo asmens duomenų naudojimo tokiu tikslu bet kuriuo metu, raštu informuodamas Sportvision.lt apie nesutikimą ar atsisakymą el. paštu info@sportvision.lt. Pranešime privalo būti nurodytas asmens duomenų subjekto vardas, pavardė ir el. pašto adresas.

15.3. Duomenų saugojimo terminas: iki dalykinių santykių su klientu pabaigos arba iki kliento nesutikimo tvarkyti duomenis šiuo tikslu pareiškimo dienos.

15.4. Duomenų teikėjai: tiesiogiai iš paties duomenų subjekto.

15.5. Duomenų gavėjai: duomenys šiuo tikslu gali būti perduodami paieškos ar socialinių tinklų sistemoms (galimybė atsisakyti duomenų tvarkymo užtikrinama šių sistemų tinklapiuose). Kitiems asmenims duomenys neteikiami.

8. Statistinė analizė. Pirmiau nurodytais tikslais surinkti jūsų asmens duomenys, išskyrus asmens kodą, asmens tapatybės dokumentus bei jų duomenis, tikslų gyvenamosios vietos adresą, gali būti tvarkomi statistinės analizės tikslais. Šiuo tikslu asmens duomenys tvarkomi taip, kad juos įtraukus į statistinės analizės apimtį nebūtų galima identifikuoti konkrečių duomenų subjektų tapatybės. Jūsų asmens duomenų rinkimas statistinės analizės tikslais yra grindžiamas teisėtais interesais analizuoti, tobulinti ir plėtoti vykdomą veiklą. Esu informuota (-s), kad turiu teisę nesutikti ir atsisakyti mano asmens duomenų tvarkymo tokiu tikslu bet kuriuo metu ir bet kokia forma, informuodamas apie nesutikimą ar atsisakymą Sportvision.lt. Tačiau Sportvision.lt gali toliau tvarkyti duomenis statistikos tikslais, jeigu įrodo, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už duomenų subjekto interesus, teises ir laisves, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

9. Paslaugų tobulinimas. Visais aukščiau nurodytais tikslais surinkti duomenys gali būti naudojami siekiant tobulinti technines ir organizacines priemones, informacinių technologijų infrastruktūrą, užtikrinti teikiamos paslaugos pritaikymą naudojamiems įrenginiams, kurti naujas Sportvision.lt paslaugas, didinti pasitenkinimą esamomis paslaugomis, testuojant ir tobulinant technines priemones bei IT infrastruktūrą.

Slapukų politika

10. Šiame tinklalapyje Sportvision.lt gali naudoti slapukus (angl. cookies). Slapukai yra mažos rinkmenos, siunčiamos į asmens naudojamo interneto tinklo naršyklę ir saugomos Kliento įrenginyje. Slapukai perkeliami į asmens kompiuterį pirmą kartą apsilankius šiame tinklalapyje. Sportvision.lt naudoja tik būtinuosius slapukus, kurie asmens įrenginyje naudojami identifikavimui, svetainės funkcionalumui ir naudojimui pagerinti, taip pat asmens prieigos prie šio tinklalapio ar jame esančios informacijos palengvinimui.

11. Dauguma tinklo naršyklių priima slapukus, tačiau asmuo gali pakeisti savo naršyklės nustatymą taip, kad slapukai nebūtų priimami. Tačiau tokiu atveju kai kurios funkcijos gali neveikti.

12. TEISĖ NESUTIKTI: teisę nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais;

13. dėl savo asmens duomenų tvarkymo kreiptis su skundu į priežiūros instituciją, jei klientas mano, kad jo asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant jo teises ir teisėtus interesus pagal taikomus teisės aktus;

14. dėl savo teisių įgyvendinimo kreiptis į asmens duomenų valdytoją ir (ar) duomenų apsaugos pareigūną;

Informacijos saugumo užtikrinimas

15. Sportvision.lt tikslas yra užtikrinti kiek įmanoma didesnį visos, iš Kliento ir iš viešųjų duomenų rinkmenų gaunamos, informacijos saugumą. Siekdama apsaugoti šią informaciją nuo neteisėtos prieigos, naudojimo, kopijavimo, atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, ar atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo Sportvision.lt naudoja tinkamas teisines, administracines, technines ir fizines saugumo priemones.

Baigiamosios nuostatos

16. Šioms Privatumo politikos nuostatoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi dėl šių Privatumo politikos nuostatų kilę ginčai bus sprendžiami derybomis, o joms nepavykus – Lietuvos Respublikos teismuose.